امشب دلم از آمدنت سرشار است
فانوس به دست کوچه دیدار است


آنگونه تو را در انتظارم که اگر..........
این چشم بخوابد آن یکی بیدار است