وقتی برای اولین بار یه نازنین ترکت کنه فکر می کنی شاید برگرده

وقتی به انتظار می شینی و نمی یاد می فهمی یه بی وفاست و هر روز میگذره و تو می خوای

فراموشش کنی اما از یادت نمیره

وقتی دوباره می بینیش با خودت میگی می بخشمش اما اون دوباره می ره فکر می کنی که

دوباره برمی گرده؟

آره برمی گرده اما دیگه تنها نیست برمی گرده تا یارش رو بهت نشون بده چون هیچ وقت

نفهمید چقدر دوسش داریو تو تازه می فهمیکه حتی لحظه ای فکر نکرد که شاید تو رو از دست

بده چونکه هیجوقت نخواستتا تورو کنار خودش داشته باشهاما تو همیشه تنهایی هاش رو پر

می کردی همیشه به یادش بودی و برای خوشبختیش آرزو می کردی اما دیگه می دونی توی

زندگی اون جایی نداری و دوباره ترکت می کنه اما اینبار برای همیشه!!!!!!!!!!!!