من امشب تا سحر بیدار بیدارم

من امشب تا خدا مشتاق مشتاقم

من امشب در قفس چون لیلی مجنون

من امشب تا شقایق تاب نتوانم

مرا امشب سكوتی وهم انگیز است

مرا امشب ترانه با غزل خفته است

مرا امشب چراغ شهر خاموش است

مرا امشب تنی خسته دل و جان است

تو امشب تا سحر در خواب مهتابی

تو امشب تا خدا پروانه میخوانی

تو امشب در تكاپو سنگ میكوبی

تو امشب تا شقایق خواب بشماری

تو را امشب ترنم بر لبت بنشست

تو را امشب ترانه پر صدا خواندست

تو را امشب چراغ و شهر نشناسی

تو را امشب رفیق عشق دیگر هست