ای ستاره ها مگر شما هم آگهید از دو رویی و جفای ساکنان خاک که این چنین به قلب آسمان نهان شدید ....