زمرگم هیچ نمی ترسم اگر دنیا سرم ریزد زآن ترسم که بعد از مرگم گلم را دیگری بوسد