ترجیح می دهم درخیابان باکفش هایم راه بروم وبه خدافکرکنم تااینکه درمسجدبنشینم و به کفشهایم فکرکنم  . . .
دکترشریعتیكسی كه خوشبخت نباشد گناهكار است. (اپیكتاتوس)

-
خانواده های خوشبخت همه شبیه یكدیگرند خانواده های بدبخت هر كدام یك شكل دارند. (لئون- تولستوی(

-
سعادتمند حقیقی كسی است كه همیشه همه جا و به همه چیز و همه كس بخندد. (كریستوفر- مارلو)

-
سعادتمند كسی است كه در هجوم و مقابله با مصائب خود را نبازد. (پاسكال(

-
سعادت دیگران بخش مهمی از خوشبختی ماست (رنان)

-
سعادت را ما همیشه در خارج از زندگی جستجو می كنیم در حالیكه سعادت فقط در شخص ما یافت می شود. (فیثاغورث(

-
خوشبختی توپی است كه وقتی می غلتد به دنبالش می رویم و وقتی توقف می كند به آن لگد میزنیم. ( شاتوبریان)

-
مردم هرگز خوشبختی خود را نمی شناسند اما خوشبختی دیگران همیشه در جلو دیدگان آنهاست. (پی یر- دانیوس(