امشب از عطر سحر گاهی رهاتر میروم...
از نسیم نوبهاری با صفاترمیروم...


امشب از طوفان عشقی بیقرار بی قرار...
از فراز قله هستی فراتر میروم


نیمه شبها راز میگوید دلم با محرمی...
اوج فریادم زشیدایی رساتر میروم


پرتو مهر خدایی در وجودم جان گرفت...
از صدای آشنایی خوش صداتر میروم


تا رهایی میروم تا بیکران عاشقی...
امشب ازعطر سحر گاهان فراتر میروم